حلقه کاتبان kateban.com kateban.com در ترجیح ضبط پیکار بر بیکار در مصراعی از شاهنامه (با اشاره‌ای به نسبت شاهنامه و قرآن) https://tabari.kateban.com/post/4969 fa ]]> kateban.com